Beleidsplan Beleidsplan

1.      Visie op het gemeente-zijn
Wie zijn we?
De Protestantse gemeente te Nes-Wierum heeft twee belangrijke zaken als kenmerk:
-Dat het Woord van God door predikanten wordt uitgelegd in de erediensten; en
-Dat gemeenteleden hun gaven inzetten voor de gemeente.
In de komende jaren zullen we extra zorg en aandacht besteden om, ondanks wellicht nog bestaande verschillen, te komen tot een inspirerende geloofsgemeenschap in onze dorpen.
Het verheugt ons om aan elkaar ruimte en vrijheid te geven voor eigen wijze van geloven, al stellen we het wel op prijs ook daarin met elkaar mee te (kunnen) leven.
 
Wat willen we?
-Als het maar enigszins mogelijk is willen we graag de erediensten in onze dorpen blijven houden.
-We werken samen in een cluster met buurgemeenten binnen de classis Dokkum e.o.
-Kerkdiensten vormen het visitekaartje van de gemeente, daar zullen we dus veel aandacht aan besteden.
-Voor jeugd- en jongerenwerk zoeken we (mogelijk) samenwerking met andere gemeenten.
-Het pastorale werk in de gemeente wordt gedragen door ambtsdragers en bezoekers.
 
Deze toekomstvisie staat centraal in de komende jaren.

2.      Gemeente
Beleidsvoornemens
Koers bepalen voor de naaste toekomst samen met de kerkrentmeesters.
Als kleine gemeente oog hebben voor ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp maar ook voor de blijvende vorming van jonge mensen in onze gemeente.
 
Kerkenraad
Huidig Beleid
De kerkenraad meer en meer het bestuurlijk centrum van de gemeente laten zijn, terwijl  gemeenteleden taken doen in de gemeente, gecoördineerd door de kerkenraad
 
Beleidsvoornemens
Samenstelling van de kerkenraad in deze periode niet wijzigen.
Kerkenraad blijft het bestuurlijk centrum van de gemeente.
Taken door gemeenteleden laten doen.
 
Werkzaamheden:
Gemeenteleden voeren samen met de kerkenraad de volgende taken uit:
huisbezoeken
rondbrengen van informatie van diaconie en of kerkenraad
zitting nemen in verschillende commissies, zoals liturgische werkgroep, kindernevendienst

 
Taken van kerkenraad en predikant
 • predikant (eigen of consulent) bezoekt ernstig zieke en oudere gemeenteleden
 • predikant (eigen of consulent) verzorgt catechese en gespreksgroepen voor gemeenteleden.
 • predikant (eigen of consulent) ondersteunt de kerkenraad in haar werkzaamheden.
 • huisbezoeken coördineren.
 • in bijzondere gevallen huisbezoeken doen.
 • nieuwe gemeenteleden begroeten
 • afvaardiging naar eventueel classis en andere organen
 • contact houden met andere gemeenten, provinciale en landelijke kerk.
 • overleg met verschillende “eigen” cie’s c.q. werkgroepen.
 • vergaderingen beleggen voor en met gemeente en kerkenraad.
 • kerkdiensten beleggen (preekrooster door gemeentelid).
 • alles wat niet benoembaar is maar toch op het pad van kerkenraad en predikant ligt.

3.      Kerkdiensten
Huidig Beleid
-Beperkte toename van diensten waaraan gemeenteleden meewerken dan wel diensten met een bijzonder karakter
-Versteviging relatie liturgische werkgroep-kerkenraad
 
Beleidsvoornemens
-De liturgische werkgroep meer betrekken en inschakelen bij organisatie en uitvoeren van kerkdiensten.
-In onze kerkdiensten moeten we oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en dienen we zorg te dragen voor een gastvrije en open gemeente.
 
Werkzaamheden
Beleid met betrekking tot kerkdiensten formuleren.
Ontwikkelen van vernieuwende kerkdiensten.

4.      Kindernevendienst
Huidig Beleid
In de diensten te Wierum en Nes zijn is er kindernevendiensten. Dit wordt afgestemd met het kindernevendienstteam.
 
Beleidsvoornemens
Kindernevendienst zo lang mogelijk in stand houden.
 
Werkzaamheden

1 keer per maand worden er kindernevendiensten gehouden.

5.      Pastoraat
Huidig Beleid
-Vast patroon van aanbod per winter: gespreksgroepen
-pastoraat door predikant of consulent
-sectieteams voor alle gewone bezoekwerk
 
Beleidsvoornemens
Voortzetting van het beleid en regelmatig pastoraat evalueren.
 
Werkzaamheden
Regelmatig contact / overleg met de sectieteams ( wijkouderling, wijkdiaken en bezoekers)


6.      Jeugd en Jongeren
Huidig Beleid
We stellen vast dat er op dit moment geen oudercommissie/ jeugdraad functioneert.
 
Beleidsvoornemens

Zo mogelijk in samenwerking met andere gemeenten (clustergemeenten) activiteiten aanbieden voor de jeugd.


7.      Diaconaat
Huidig Beleid
Het college van diakenen voert bestuurlijke taken uit.
Het C.v.D.  int en beheert de collectegelden.
Het C.v.D. verzorgt en bereidt de Avondmaalsvieringen voor.

Het C.v.D. financiert de bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan en die door de week  bij gemeenteleden bezorgd worden.
 
Beleidsvoornemens
de samenstelling van het C.v.D wordt niet verder verkleind.
praktische zaken in samenwerking met gemeenteleden.
 
Werkzaamheden
contacten en afstemming met wijkouderling en bezoekdames

Praktische zaken worden geregeld, waar mogelijk in samenwerking met gemeenteleden
Het één keer per jaar verspreiden van de Elisabethbode en kerstgeschenken voor de 75+ers.


8.      Missionair /zendingswerk
Huidig Beleid
Missionair werk wordt behartigd door de diaconie.
 
Werkzaamheden:
Is betrokken bij de adviesgroep ZWO van voorheen classis Dokkum.

9.      Catechese
Beleidsvoornemens
Onderzoek naar mogelijkheden voor catechese in samenwerking met cluster gemeenten.
 
Werkzaamheden
cluster inschakelen voor het bespreken van mogelijkheden in groter verband.


10.   Vorming en toerusting
Huidig Beleid
In pastoraat geregeld.
 
Beleidsvoornemens
Elk seizoen één toerustingsonderwerp in de ‘wintergesprekken’ opnemen voor zowel gemeenteleden als ambtsdragers.
 
Werkzaamheden

Uitvoering geven aan wensen van gemeenteleden en ambtsdragers.

11.   Beheer
Huidig Beleid
Het C.v.K. beheert de materiële zaken van de kerk.
Is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën.
 
Beleidsvoornemens
Prognose en inventarisatie maken van de komende jaren met betrekking tot de financiën van de gemeente en daar gevolgen voor het beleid uit afleiden.
 
Werkzaamheden
Het C.v.K.  beheert de materiële zaken van de kerk.
-onderhoud van kerkgebouwen en lokalen
-is verantwoordelijk voor het jaarlijks maken van jaarrekening en begroting.
-Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie
-zorgt dat geldstromen via de juiste weg op de bestemde plaats komen
zoals afdracht collecten, preekvergoeding aan gastpredikanten, betalingen voor kerkelijke activiteiten en abonnementen.
-regelt verzekeringen en de kosten daarvan.
-regelt betalingen aan organist, boekhouder en andere leden die structureel onkosten declareren.
-is verantwoordelijk voor het maken van een rooster voor de vrijwillige kosters, het schoonmaken van de kerk en haar gebouwen.
-regelt de koster en verwarming  bij  rouw – en trouwdiensten en houdt rooster van vergaderingen bij.
-draagt zorg voor beheer en onderhoud van de begraafplaats in Nes.
 

  
12.   Middelen

De Protestantse gemeente Nes-Wierum maakt gebruik van twee kerkgebouwen in Nes en Wierum en het master Sinnemahûs in Wierum.
Werkzaamheden rondom de erediensten en op de avonden van vergaderingen en bijeenkomsten worden gedaan door vrijwilligers.
Indien geen eigen gemeentepredikant worden de diensten verzorgd door een gastpredikant.
Organisten krijgen een vergoeding per speelbeurt.
De boekhouder ontvangt een vergoeding voor zijn / haar werkzaamheden.13.   Communicatie
Huidig beleid
Gebruik maken van Kerkradio, Geandewei, Website en kerkdiensten vermelden in FD en NDC.
 
Beleidsvoornemens
Actueel houden van de website met een link naar de website van de respectievelijke verenigingen van dorpsbelangen van Nes en Wierum.


14.   Werkplan
Na vaststelling van het beleidsplan kan het werkplan worden opgesteld.


15.   Evaluatie
Vindt plaats in 2021/2022.
terug