Erediensten Erediensten

Zondag 19 mei

Mariatsjerke, Wierum
09.30 uur: ds. R. de Pee, Feanwâlden
Collecten: 1e diaconie
               2e kerk
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Kindernevendienst: Aletta en Trientsje
Organist: J. de Jong
Koster: T. de Beer
Bloemen: R. Visser- Heeringa
 

Zondag 26 mei

Johannestsjerke, Nes
11.00 uur: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk
Collecten: 1e diaconie
               2e kerk
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Organist: J. de Jong
Koster: H. Eelkema
Bloemen: L. Kingma- Post
 

Donderdag 30 mei

Mariatsjerke, Wierum
Himelfeart (Fryske tsjinst)
09.30 oere: drs. T. R. A. Simonides, Burdaard
Kollekten: 1e diakony
               2e tsjerke
Alderling fan tsjinst: T. Fokkinga- Swart
Oargelist: J. de Jong
Koster: T. de Beer


Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug