Beleidsplan 2012-2018 Beleidsplan 2012-2018


1.      Visie op het gemeente-zijn
Wie zijn we?
De Protestantse gemeente te Nes-Wierum heeft twee belangrijke zaken als kenmerk:
-Dat het Woord van God door predikanten wordt uitgelegd in de zondagse eredienst; en
-Dat gemeenteleden hun gaven inzetten voor de gemeente.
In de komende jaren zullen we in de dan gefuseerde gemeente extra zorg en aandacht besteden om, ondanks wellicht nog bestaande verschillen, te komen tot een inspirerende geloofsgemeenschap in onze dorpen.
Het verheugt ons om aan elkaar ruimte en vrijheid te geven voor eigen wijze van geloven, al stellen we het wel op prijs ook daarin met elkaar mee te (kunnen) leven.
 
Wat willen we?
-Als het maar enigszins mogelijk is willen we graag de zondagse erediensten in onze dorpen blijven houden.
-Indien noodzakelijk zoeken we samenwerking met andere gemeenten binnen de classis Dokkum,
-Kerkdiensten vormen het visitekaartje van de gemeente, daar zullen we dus veel aandacht aan besteden.
-Voor jeugd- en jongerenwerk zoeken we (mogelijk) samenwerking met andere gemeenten.
-Het pastorale werk in de gemeente wordt gedragen door ambtsdragers en bezoekers.
 
Deze toekomstvisie staat centraal in de komende jaren.


2.      Gemeente
 Beleidsvoornemens
-Onderzoek doen naar meerdere vormen van samenwerking met meerdere gemeenten.
-Koers bepalen voor de naaste toekomst.
-Als kleine gemeente oog hebben voor ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp maar ook voor de blijvende vorming van jonge mensen in onze gemeente.
 
Kerkenraad
 
Huidig Beleid
De kerkenraad meer en meer het bestuurlijk centrum van de gemeente laten zijn, terwijl  gemeenteleden taken doen in de gemeente, gecoördineerd door de kerkenraad
 
Beleidsvoornemens
-Samenstelling van de kerkenraad in deze periode niet wijzigen.
-Kerkenraad blijft het bestuurlijk centrum van de gemeente.
-Taken door gemeenteleden laten doen.
 
Werkzaamheden:
Gemeenteleden voeren samen met de kerkenraad de volgende taken uit:
huisbezoeken
rondbrengen van informatie van diaconie en of kerkenraad
zitting nemen in verschillende commissies, zoals liturgische werkgroep, kindernevendienst,
        oudercie. c.q. jeugdraad, enz.
Taken van kerkenraad en predikant
predikant (eigen of consulent) bezoekt ernstig zieke en oudere gemeenteleden
predikant (eigen of consulent) verzorgt catechese en gespreksgroepen voor gemeenteleden.
predikant (eigen of consulent) ondersteunt de kerkenraad in haar werkzaamheden.
huisbezoeken coördineren.
In bijzondere gevallen huisbezoeken doen.
nieuwe gemeenteleden begroeten
afvaardiging naar classis en andere organen
contact houden met andere gemeenten, provinciale en landelijke kerk.
overleg met verschillende “eigen” cie’s c.q. werkgroepen.
vergaderingen beleggen voor en met gemeente en kerkenraad.
kerkdiensten beleggen (preekrooster door gemeentelid).
Ledenadministratie wordt uitgevoerd door het C.v.K.
alles wat niet benoembaar is maar toch op het pad van kerkenraad en predikant ligt.

3.      Kerkdiensten
Huidig Beleid
-Beperkte toename van diensten waaraan gemeenteleden meewerken dan wel diensten met een bijzonder karakter
-Versteviging relatie liturgische werkgroep-kerkenraad
 
Beleidsvoornemens
-De liturgische werkgroep meer betrekken en inschakelen bij organisatie en uitvoeren van kerkdiensten.
-In onze kerkdiensten moeten we oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en dienen we zorg te dragen voor een gastvrije en open gemeente
 
 
Werkzaamheden:
Beleid met betrekking tot kerkdiensten formuleren.
Ontwikkelen van vernieuwende kerkdiensten.

4.      Kindernevendienst
Huidig Beleid
In de diensten te Nes en Wierum zijn is er kindernevendiensten.
 
Beleidsvoornemens
Kindernevendienst zo lang mogelijk in stand houden.
 
Werkzaamheden
5.      Pastoraat
Huidig Beleid
-Vast patroon van aanbod per winter:  groothuisbezoeken,  gezamenlijke groothuisbezoeken en  gespreksgroepen
-crisispastoraat door predikant
-sectieteams voor alle gewone bezoekwerk
 
Beleidsvoornemens
Voortzetting van het beleid en regelmatig evalueren.
 
Werkzaamheden:
Regelmatig kontakt / overleg met de sectieteams ( wijkouderling, wijkdiaken en bezoekkers)

6.      Jeugd en Jongeren
 Huidig Beleid
We stellen vast dat er op dit moment geen oudercommissie/ jeugdraad functioneert.
 
Beleidsvoornemens
-Een nieuwe wijze van pastoraat aan jeugd en jongeren ontwikkelen. Wellicht in groepsverband. Inclusief catechese. Zo mogelijk in samenwerking met andere gemeenten.
 
Werkzaamheden:
Onderzoek naar de mogelijkheden, de wenselijkheid van jeugd- en jongerenpastoraat.
7.      Diaconaat
 
Huidig Beleid
Het college van diakenen voert bestuurlijke taken uit.
Het C.v.D.  int en beheert de collectegelden.
Het C.v.D. verzorgt en bereid de Avondmaalsvieringen voor.
 
Beleidsvoornemens
-de samenstelling van het C.v. D wordt niet verder verkleind.
-fondsenwerving en andere praktische zaken in samenwerking met gemeenteleden.
 
Werkzaamheden
-    vastleggen van taakverdeling tussen C.v.D. en sectieteams

8.      Missionair werk
Huidig Beleid
Missionair werk wordt behartigd door de zendingscommissie.
 
Beleidsvoornemens
Overwogen wordt het werk van de huidige zendingscommissie onder te brengen bij het diaconaat.
 
Werkzaamheden
Activiteiten rondom zending daarbij aanpassen.

9.      Catechese
 
Beleidsvoornemens
Onderzoek naar mogelijkheden voor catechese in samenwerking met meerdere gemeenten.
 
Werkzaamheden
Mogelijk classis inschakelen voor het bespreken van (on)mogelijkheden in groter verband.

10.   Vorming en toerusting
 
Huidig Beleid
In pastoraat geregeld.
 
Beleidsvoornemens
Elk seizoen één toerustingsonderwerp in de ‘wintergesprekken’ opnemen voor zowel gemeenteleden als ambtsdragers.
 
Werkzaamheden
-  uitvoering geven aan wensen van gemeenteleden en ambtsdragers.

11.   Beheer
 Huidig Beleid
Het C.v.K. beheert de materiele zaken van de kerk.
Is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën.
 
Beleidsvoornemens
Prognose en inventarisatie maken van de komende jaren met betrekking tot de financiën van de gemeente en daar gevolgen voor het beleid uit afleiden.
 
Werkzaamheden
Het C.v.K.  beheert de materiële zaken van de kerk.
-onderhoud van kerkgebouwen en lokalen
-is verantwoordelijk voor het jaarlijks maken van jaarrekening en begroting.
-Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie
-zorgt dat geldstromen via de juiste weg op de bestemde plaats komen
zoals afdracht collecten, preekvergoeding aan gastpredikanten, betalingen voor kerkelijke activiteiten en abonnementen.
-regelt verzekeringen en de kosten daarvan.
-regelt betalingen aan organist, boekhouder en andere leden die structureel onkosten declareren.
-maakt een rooster voor de vrijwillige kosters, het schoonmaken van de kerk en haar gebouwen.
-regelt bijzondere diensten zoals rouw – en trouwdiensten en houd rooster van vergaderingen bij.
-draagt zorg voor beheer en onderhoud van de begraafplaats(en)
   
12.   Middelen
De Protestantse gemeente Nes-Wierum maakt gebruik van drie kerkgebouwen.
Werkzaamheden rondom de erediensten en op de avonden van vergaderingen en bijeenkomsten worden gedaan door vrijwilligers.
Indien geen eigen gemeentepredikant worden de werkzaamheden verzorgt door een consulent.
Organisten krijgen een vergoeding per “speelbeurt”.
De boekhouder(ster) ontvangt een vergoeding voor haar/ zijn werkzaamheden.

13.   Communicatie
Huidig beleid
Gebruik maken van Kerkradio, Geandewei, en kerkdiensten vermelden in FD en NDC.
 
Beleidsvoornemens
Maken van een Website met mogelijk een link naar de website van de respectievelijke verenigingen van dorpsbelangen.

14.   Werkplan
Na vaststelling van het beleidsplan kan het werkplan worden opgesteld.

15.   Evaluatie
Vindt plaats in 2018
 

terug